Cách Sử Dụng Máy Ảnh Nikon D90, Kinh Nghiệm Chụp Bằng Nikon D90

-

Nhiều các bạn hỏi cách áp dụng chế độ rước nét Nikon D90 như vậy nào? Đây là chủng loại máy cũ, nên bao gồm nhiều khác biệt so với các máy mới. Hiện tại không còn nhiều người tiêu dùng D90. Nhưng mà mình sẽ viết chi tiết, biện pháp sử dụng chế độ lấy nét của Nikon D90. Để chúng ta hiểu về những máy từ bỏ Nikon D90 về bên trước.

Bạn đang xem: Cách sử dụng máy ảnh nikon d90


Chế độ rước nét AF-S cùng AF-C bên trên Nikon D90

Đầu tiên phải gắn ống kính, mới chọn được chính sách lấy nét. Kế tiếp nhìn bên hông trái của máy ảnh và ống kính. Chuyển máy ảnhống kính qua vị trí đem nét tự động hóa AF (Auto Focus).

*

Nikon D90 hỗ trợ chính sách lấy đường nét AF-C với AF-S. Không hỗ trợ AF-A như những máy đời mới. Họ nhấn duy trì phím AF và kết hợp xoay nhỏ lăn phụ. Máy hình ảnh sẽ thay đổi lần lượt tự AF-C quý phái AF-S.

AF-S: mang nét tĩnh, dành riêng cho chủ thể tất cả độ bình ổn cao. Máy hình ảnh sẽ rước nét, khi dấn phím Shutter và dừng lại khi rước nét xong.AF-C: rước nét liên tục, giành cho chủ thể gửi động. Máy hình ảnh lấy nét thường xuyên khi duy trì phím Shutter cho đến khi chụp xong.
*

Bạn có thể theo dõi ngay lập tức trên screen chính. Sau khi chọn xong, chỉ việc buông tay ngoài phím AF. Do đó bạn đã hiểu cách thức chọn rước nét AF-C với AF-S trên Nikon D90.

Chọn điểm lấy nét bên trên Nikon D90

Chế độ AF-C với AF-S sẽ ảnh hưởng đến điểm đem nét. Bạn có thể chọn thân tự động, một điểm và 11 điểm.

*

Để ban đầu hãy dấn phím Menu > Autofocus > Ok.

*

Tiếp tục chọn đến mục AF-area mode > OK.

*
Single Point: thực hiện một điểm lấy nét, trong số 11 điểmDynamic area: Sử dụng toàn bộ 11 điểm rước nét, ưu tiên điểm được chọnAuto Area: thực hiện điểm lấy nét trường đoản cú động3D Tracking: thực hiện 11 điểm mang nét. Điểm đem nét auto di đưa theo chủ thể khi giữ lại phím Shutter.

Như vậy, chúng ta biết biện pháp chọn điểm đem nét trên Nikon D90. Khi chụp cửa hàng thể tĩnh, đề xuất sử dụng 1 điều lấy nét. Khi chụp công ty di chuyển, nên thực hiện 11 điểm hoặc 3D. Điều khiến cho bạn dễ lấy nét hơn vô cùng nhiều.

Cài để điểm rước nét trung tâm

*

Trên Nikon D90, bạn có thể chọn độ lớn điểm đem nét trung tâm. Để tương xứng với từng chủ thể. Nhà thể chiếm phần diện tích nhỏ dại trong hình, chọn điểm rước nét nhỏ tuổi hơn cùng ngược lại.

Xem thêm: Cách nhận biết bạc và inox trong nội thất, nhận biết cách phân biệt bạc và inox khi chọn mua

*

Sau khi chọn Normal hoặc Wide, bạn sẽ thấy độ béo điểm lấy nét trong kính ngắm chũm đổi. Bí quyết này chỉ vận dụng cho kính ngắm, chúng ta có phần riêng giành cho Viewfinder.

Cài để điểm rước nét trên Live
View Nikon D90

*

Bạn có thể mở Liveview, bằng phương pháp nhấn vào phím LV màu đỏ. Sau đó đi cho tới mục a7, thiết đặt lấy đường nét LV.

*

Ngoài Normal và Wide, chúng ta có thêm rước nét ưu tiên gương mặt. Giúp rước nét chủ thể là người tiện lợi hơn. Mặc dù nhiều năm tuổi, tuy thế D90 khá không hề thiếu món nạp năng lượng chơi.

Di gửi điểm lấy nét trên Nikon D90

*

Ngoài cơ chế điểm rước nét tự động (Auto Area), chúng ta có thể di đưa điểm mang nét. Bằng cách gạt phím số 1, sang vị mở khóa. Tiếp đến dùng điều hướng (2), để di chuyển trong vị trí 11 điểm đem nét. Kế tiếp nhấn phím OK (3), đưa điểm đem nét về trung tâm. Biện pháp này rất có thể áp dụng cho tất cả các máy Nikon từ cũ cho mới.

Cài đặt Nikon D90

Ngoài những setup chính, để chọn chính sách và dịch chuyển điểm rước nét. Bọn họ còn những thiết lập nhỏ, giúp kiểm soát quá trình mang nét đúng ý hơn.

Tắt mở đèn nền Viewfinder

*

Đèn nền vào kính ngắm, sẽ tự động sáng trong môi trường ánh sáng sủa yếu. Nếu bạn có nhu cầu tắt hẳn hoặc luôn luôn luôn sáng. Hãy dấn Menu > Custom Settings menu > Autofocus > AF point illumination > OK. Trong phía trên sẽ cho chính mình kiểm soát đèn nền xuất sắc hơn.

Điểm rước nét dịch chuyển không giới hạn

*

Mặc định, điểm đem nét sẽ dừng lại khi chạm biên của kính ngắm. Điều này cũng ok thôi, nhưng một số muốn di chuyển dễ chịu và thoải mái hơn. Chúng ta cũng có thể chọn mang lại mục a5 cùng nhấn OK.

*

Chọn cho Wrap cùng nhấn OK. Tính từ lúc bây giờ, điểm đem nét sẽ chạy vòng tròn trong kính ngắm. Giúp gửi điểm mang nét trở về vị trí thuở đầu dễ dàng hơn. Vì thế Tr đã chia sẻ cách sử dụng cơ chế lấy nét trên Nikon D90. Cảm ơn bạn đã chiếm lĩnh thời gian.

Đang áp dụng máy hình ảnh Canon, ban sơ chuyển sang sử dụng máy ảnh Nikon, thật là điên đầu vì những nút bấm của nó. Tuy vậy làm quen dần sẽ thấy nó thật luôn tiện dùng cho tất cả những người chụp ảnh. Cùng với Canon, chúng ta phải mở thực đơn của máy, chỉnh những thứ trong đó. Còn so với Nikon, ta chỉ việc bấm nút chức năng, chỉnh và theo dõi trên màn hình hiển thị phụ trên đỉnh máy, hoặc thậm chí là trên màn hình hiển thị lớn sau máy.


*

1. Flash của maùy .2. Nuùt môû ñeøn Flash3. Micro4. Oâ phaùt tia hoàng ngoaïi.5. Nuùt choïn cheá ñoä BKT6. Mieáng che7. Nhaán nuùt naøy thaùo oáng kính8. Choïn caùch laáy neùt9. Göông phaûn chieáu10. Noái adapter11. Heä loáng noái keát thieát bò ngoaïi vi12. Coång HDMI13. Video14. USBGaén daây ñeo maùy ñuùng caùch seõ giuùp baïn giöõ maùy an toaøn lúc söû duïng maùy .GAÉN MIEÁNG bít BAÛO VEÄ MAØN HÌNH . Mieáng bịt baèng nhöïa trong ñöôïc gaén bít baûo veä maøn hình khoâng trườn traày xöôùc lúc söû duïng. Baïncoù theå thaùo ra lúc laøm veä sinh maùy.PIN MAÙY Nikon D90 söû duïng pin EN-EL 3e recharge Li-ion . Loaïi pin naøy khoâng theå ñaày neáu baïn xaïc caùch khoaûng . Ñeå söû duïng toát nhaát laø baïn neân duøng boä xaïc MH-18 a . Thôøi gian xaïc ñaày pin sạc laø nhì tieáng möôøi laêm phuùt ( 2g15’ ) . OÁNG KÍNH . Theo thaân maùy D 90 laø oáng kính AF – S 18 -105 milimet f/ 3.5 – 5.6 G ED VR Chöùc naêng laáy neùt tay Mvaø laáy neùt töï ñoäng A . Baïn coù theå ñieàu chænh theâm neùt baèng tay sau khi ñaõ khoùa neùt vào chöùc naêng laáyneùt töï ñoäng ñôn .GAÉN CARDNikon D90 söû duïng card SD . Bởi vì maùy coù dung löôïng cao neân haõng ñeà nghò neân söû duïng thẻ coù dunglöôïng töø 2 GH trôû leân . Môû naép ngaên chöùa card vaø gaén card vaøo .Maët tröôùc cuûa thẻ theo FORMAT card . Lúc gaén thẻ môùi , baïn neân format thẻ tröôùc khi söû duïng . Format thẻ cuõng laø caùch xoùa heát nhöõng döû lieäu löu trong thẻ ñeå laøm saïch thẻ vaø trôû neân nhö môùi . Neáu chuïp nhieàu , haøng thaùng neân format card moät laàn . 1. Môû maùy vaø nhaán nuùt Delete vaø Ño saùng cuøng moät luùc khoaûng 2 giaây mang đến ñeán lúc chöõ For nhaáp nhaùy treân size ngaém vaø treân baûng ñieàu k hieån . 2. Nhaán 2 nuùt cuøng luùc laàn nöûa ñeå leänh format ñöôïc thöïc hieän . Trong giai ñoaïn naøy , neáu baïn nhaán nuùt khaùc thì seõ thoaùt khoûi chöùc naêng naøy maø khoâng format . Khi maùy ñang format khoâng taét maùy xuất xắc laáy pin sạc , laáy card cho ñeán khi hoaøn taát format .CAÙC CHÖÙC NAÊNG CHUÏP .FOCUS LAÁY NEÙT . Maùy D90 coù hai cheá ñoä laáy neùt : AF ( tự động focus ) vaø cheá ñoä laáy neùt tay M. Caùc cheá ñoänaøy ñöôïc ñieàu khieån baèng moät heä loáng choïn ôû phía tröôùc thaân maùy .Cheá ñoä AF :Nhaán nuùt AF vaø luân phiên dóa ñieàu khieån ñeå choïn caùc chöùc naêng AF .• AF-S : Single servo AF laáy neùt töï ñoäng Ñôn. Heä nháng laáy neùt cuûa maùy töï hoaït ñoäng lúc baïn nhaán nheï nuùt chuïp. Khi chuû ñeà ñuùng neùt , daáu () baùo ñuùng neùt hieän trong khung ngaém.Baïn phaûi bảo trì ngoùn tay treân nuùt chuïp ñeå giöõ neùt . Vaø nhaán heát nuùt chuïp ñeå ghi hình .• AF-C : Continuos –servo AF laáy neùt töï ñoäng lieân tuïc : Maùy töï ñoäng ñieàu chænh neùt lieân tuïc khi baïn nhaán nheï nuùt chuïp . Neáu chuû ñeà cuûa baïn di chuyeån , heä loáng laáy neùt töï ñoäng ñieàu chænh . Khoâng theå khoùa neùt lúc chuû ñeà di chuyeån vaø baïn coù theå nhaán nuùt chuïp baát cöù luùc naøo duø ñuùng tuyệt khoâng ñuùng neùt .• AF-A : Maùy töï ñoäng chuyeån qua AF-S khi chuû ñeà ñöùng yeân vaø chuyeån laïi thaønh AF – C lúc chuû ñeà di ñoäng . Nuùt chuïp coù theå nhaán baát cöù luùc naøo tức thì caû lúc khoâng coù daáu baùo neùt ñuùng trong form ngaém
Cheá ñoä M : laáy neùt chænh tay .NHÖÕNG VUØNG KHOÂNG HOAÏT ÑOÄNG ÑÖÔÏC AF Baïn caàn söû duïng cheá ñoä chænh neùt tay M lúc chuïp vào nhöõng vuøng coù ñaëc ñieãm sau : Chuû ñeà raát toái. Laáy neùt tay vào voøng troøn trung taâm tuyệt duøng AF baét neùt ôû caùc chuû ñeà khaùc saùng hôn vào cuøng moät cöï ly. Neáu duøng ñeøn SP AF Led treân ñeøn seõsaùng ñeå AF maùy hoaït ñoäng toát. Vuøng neùt bao goàm nhieàu chuû ñeà . Thí duï chuïp thuù vaät trong chuoàng coù nhieàu song saét giỏi löôùi bao quanh . Chuû ñeà vào nguoàn saùng maïnh, vaät phaûn chieáu maïnh hoaëc caûnh coù nhieàu aùnh saùng khaùc nhau Chuû ñeà coù nhöõng hình theå maãu töông ñoàng vaø nhieàu : thí duï nhö nhöõng daûy cöûa soå ôû toaø nhaø cao taàng Chuû ñeà quaù nhoû trong vuøng laáy neùt . Chuû ñeà coù nhieàu chi tieát ñoàng daïng : Nhö chuïp caùnh ñoàng hoa tuyệt nhöõng chuû ñeà nhoû khaùc maø khoâng coù söï khaùc bieät trong cuøng moät vuøng saùng . BOÄ NHÔÙ ÑEÄM . Hình chuïp tröôùc khi löu vaøo card ñöôïc chöùa taïm vào boä nhôù ñeäm ñöôïc trang bò cho maùy . Boä nhôù ñeäm cho pheùp baïn chuïp lieân tuïc . Lúc boä nhôù ñeäm ñaày , maùy seõ khoâng chuïp ñöôïc mang lại ñeán khi nhöõng döû lieäu vào boä nhôù ñeäm chuyeån heát vaøo trong card . Trong cheá ñoä chuïp lieân tuïc , hình aûnh seõ ñöôïc ghi lieân tieáp ñeán möùc toái ña 100 taám vào khoaûng thôøi gian nuùt chuïp coøn ñöôïc nhaán mang lại ñeán khi boä nhôù ñ eäm ñaày . Khi nhöõng hình aûnh ñöôïc chuyeån qua thẻ , ñeøn baùo nhaän thẻ saùng . Tuyø thuoäc vaøo soá löôïng hình , thôøi gian chuyeån taûi seõ maát khoaûng töø vaøi giaây mang đến ñeáùn vaøi phuùt. Ñöøng laáy thẻ hay sạc ra trong luùc naøy . Neáu coâng taéc nguoàn ôû vò trí OFF , maùy seõ khoâng taét đến ñeán lúc chuyeån taûi heát döû lieäu qua card Neáu nguoàn sạc caïn khi döû lieäu coøn vào boä nhôù ñeäm , nuùt chuïp seõ khoâng hoaït ñoäng vaø hình aûnh chuyeån qua card.ÑAËT ÑOÄ NHAÏY SAÙNG ISO . ISO SETTING .Ñoä nhaïy saùng ñöôïc choïn theo töông ñöông vôùi ñoä nhaïy cuûa phim töø ISO 100 ñeán ISO 1600ñöôïc môû roäng vôùi H 0.3 = ISO2000 , H 0.7 = ISO 2500 vaø H 1.0 = ISO 3000 . Trong cheá ñoächuïp tự động hóa cuõng nhö cheá ñoä chuïp laäp trình saún nhö Phong caûnh , Chaân dung .. ISO tự động ñöôïcñaët maëc ñònh . Caùc cheá ñoä chuïp P.S,A,vaø M thì ISO 100 ñöôïc ñaët maëc ñònh .Choïn baèng nuùt ISO . Nhaán nuùt ISO vaø luân phiên dóa ñieàu khieån mang lại ñeán lúc hieän baùo soá ISO baïn choïn . Cuõng coù theå choïn ISOtrong menu shooting
Caùc möùc ISO cao nhö H 0.3 , H 0.7 vaø H 1.0 khoâng ñaët ñöôïc vôùi ISO tự động hóa .ÑAËT WB trắng BALANCE .Nhöõng nguoàn saùng maøu phaûn chieáu töø chuû ñeà coù nhöõng saéc maøu khaùc nhau . Vào baát kyønguoàn saùng naøo duø döôùi baàu trôøi saùng hoaëc u aùm , xuất xắc döôùi aùnh saùng cuûa ñeøn Neon , boùng ñeønvaøng ; maét bé ngöôøi vaãn nhaän ra ñöôïc vaät theå maøu traéng . Vôùi phim chuïp thoâng thöôøng , vaät theå seõ trườn aùp saéc döôùi caùc nguoàn saùng maøu maïnh phaûn chieáu ñeán chuû ñeà . Nhaát laø döôùi aùnh saùng maøu nhaân taïo ( ñeøn Neon , ñeøn boùng troøn ) . Rieâng ñoái vôùi maùy aûnh kyõ thuaät soá , nguoàn saùng maøu ñöôïc ñieàu chænh töø nhöõng thoâng tin cuûa caùc caõm öùng hình aûnh ( CCD ) tuyø thuoäc vaøo saéc maøu ñeå ghi nhaäncaùc maøu traéng cuûa chuû ñeà. Ñieàu naøy goïi laø Caân baèng traéng . Vôùi maøu saéc thieân nhieân , baïnchoïn caân baèng saéc traéng baèng caùch ñaët cho hôïp vôùi nguoàn saùng tröôùc lúc chuïp . Lúc chuïp trong phoøng Studio , chöùc naêng tự động WB khoâng mê thích hôïp ñeå choïn . Baïn coù theå choïn
WB theo nhieät ñoä maøu tốt ñaët Preset .CHAÁT LÖÔÏNG AÛNH VAØ KÍCH CÔÛ .IMAGE chất lượng AND kích thước Moät trong nhöõng ñieàu quan liêu troïng cuûa maùy aûnh kyõ thuaät soá laø baïn caàn phaûi xaùc ñònh chaátlöôïng cuøng kích côû aûnh tröôùc lúc chuïp . Ñieàu naøy cuõng seõ giuùp baïn bieát ñöôïc card nhôù baïnñang söû duïng seõ chöùa ñöôïc bao nhieâu taám aûnh baïn seõ ghi ñöôïc . CHÖÔNG IV CAÙC CHEÁ ÑOÄ CHUÏP CHEÁ ÑOÄ CHUÏP PROGRAM ( p. ) trong cheá ñoä naøy , maùy töï chænh thôøi chuïp ñeå ñaït ñöôïc loä saùng ñuùng lúc baïn chuïp ôû baát cöù vò trí naøo . Ñeå ñaày ñuû hôn khi chuïp , baïn coù theå ñaët Flexible program giỏi thôøi chuïp buø tröø . 1. Luân chuyển dóa cheá ñoä chuïp ñeán p. . 2. Xaùc ñònh daáu baùo neùt  vaø chuïp . Khi chuû ñeà quaù saùng tốt quaù toái , moät trong nhị daáu hieäu sau ñaây hieän baùo treân LCD vaø trong size ngaém : HI : baùo dö saùng , duøng Fliter ND . Lo : thieáu saùng, duøng Flash. LAÄP TRÌNH LINH HOAÏT ( FLEXIBLE PROGRAM ) . Trong cheá ñoä chuïp program p. , lúc baïn muoán vắt ñoåi caëp Toác / Khaåu ñoä theo yù maø vaãn giöõ nguyeân loä saùng ñuùng , baïn chæ caàn luân phiên DÓA ÑIEÀU KHIEÅN CHÍNH đến ñeán khi daáu p. * hieån thò treân LCD. Muoán xoùa chöùc naêng naøy , baïn chæ caàn xoay dóa ñieàu khieån thiết yếu cho ñeán khi daáu p. * bieán maát hoaëc chũm ñoåi cheá ñoä chuïp ; taét nguoàn ñieän xuất xắc söû duïng Flash trong maùy .CHEÁ ÑOÄ CHUÏP KHAÅU ÑOÄ TÖÏ ÑOÄNG S vào cheá ñoä naøy , mang lại baïn chænh toác ñoä theo yù töø 30giaây – 1/ 4000 giaây . Maùy töï choïn Khaåuñoä ñeå cung caáp đến thôøi chuïp ñuùng . Vôùi Toác ñoä cao , baïn coù theå baét ñöùng chuû ñeà chuyeån ñoängvaø vôùi Toác ñoä chaäm , baïn seõ saùng taïo nhöõng chuyeån ñoäng nhoøe . 1. Luân phiên dóa cheá ñoä chuïp ñeán S vaø ñaët toác ñoä theo yù töø 30 -1/4000 giaây baèng dóa ñieàu khieån chủ yếu 2. Xaùc ñònh daáu baùo neùt  vaø chuïp. Khi chuû ñeà quaù saùng xuất xắc quaù toái , moät trong hai daáu hieäu sau ñaây hieän baùo treân LCD vaø trong khung ngaém HI : baùo dö saùng , choïn Toác ñoä cao tuyệt giaõm ñoä nhaïy saùng. Neáu daáu naøy vaãn bảo trì , duøng Fliter ND . Lo : thieáu saùng, choïn Toác ñoä chaäm tốt taêng ñoä nhaïy saùng ISO. Neáu daáu naøy vaãn gia hạn , duøng Flash. • khi baïn ñaët Toác ñoä B trong cheá ñoä chuïp chænh tay M vaø baïn chuyeån qua cheá ñoä chuïp S maø khoâng chũm ñoåi trò soá Toác ñoä. Chöõ Buld baùo saùng nôi hieän Toác ñoä vaø maùy khoâng mang lại baïn chuïp . Baïn caàn cố gắng ñoåi Toác ñoä khaùc tröôùc lúc chuïp .CHEÁ ÑOÄ CHUÏP TOÁC ÑOÄ TÖÏ ÑOÄNG A.Baïn töï choïn Khaåu ñoä . Maùy seõ töï choïn toác ñoä theo ñoù ñeå mang đến thôøi chuïp ñuùng saùng . Vôùi nhöõng
Khaåu ñoä khaùc nhau , baïn coù theå ñieàu chænh chieàu saâu aûnh . đến tieàn caûnh tuyệt haäu caûnh saéc neùthoaëc mang lại haäu caûnh môø nhoøe. Lúc chuïp vôùi Flash , thế ñoåi khaåu ñoä theo cöï ly phaùt saùng cuûa
Flash.1. Xoay dóa cheá ñoä chuïp ñeán A . Choïn khaåu ñoä baèng dóa ñieàu khieån phuï 2. Xaùc ñònh daáu baùo neùt  vaø chuïp . Lúc chuû ñeà quaù saùng tốt quaù toái , moät trong nhì daáu hieäu sau ñaây hieän baùo treân LCD vaø trong size ngaém : HI : baùo dö saùng , choïn Khaåu ñoä nhoû ( soá f lôùn ) hay giaõm ñoä nhaïy saùng ISO. Neáu daáu naøy vaãn duy trì , duøng Fliter ND . Lo : thieáu saùng, choïn Khaåu ñoä lôùn ( soá f nhoû ) hay taêng ñoä nhaïy saùng ISO. Neáu daáu naøy vaãn duy trì , duøng Flash. CHEÁ ÑOÄ CHUÏP CHÆNH CÔ M ( Manual ) mang lại pheùp baïn töï choïn ñaët Toác vaø Khaåu ñoä . Baïn coù theå cố kỉnh ñoåi thôøi chuïp ñeå taïo hieäu quaû theo yù . Vaø ñaët thôøi chuïp laâu vôùi toác ñoä chaäm hôn 30 giaây . 1. Xoay dóa cheá ñoä chuïp ñeán M vaø boá cuïc aûnh . 2. Ñaët Toác vaø Khaåu ñoä vaø xaùc ñònh thôøi chuïp ñuùng baèng caùch theo maïch phaân tích aùnh saùng hieän trong size ngaém. • Ñaët Toác ñoä baèng dóa ñieàu khieån chính. • Ñaët Khaåu ñoä baèng dóa ñieàu khieån phuï.MAÏCH PHAÂN TÍCH AÙNH SAÙNG .Vôùi nhöõng toác ñoä khaùc vôùi toác ñoä B , maïch phaân tích aùnh saùng hieän trong form ngaém haytreân baõng ñieàu khieån baùo thôøi chuïp baïn choïn coù ñuùng , thieáu tốt dö saùng . Tuy nhieân , tuyøthuoäc vaøo caùch baïn chænh böôùc saùng trong EV maø maïch phaân tích saùng baùo khaùc nhau THÔØI CHUÏP LAÂU ( LONG TIME EXPOSURE ). Chöùc naêng naøy duøng ñeå chuïp caûnh ñeâm xuất xắc chuïp trôøi nhieàu sao .Choïn thôøi chuïp laâu baèng caùch ñaët Toác ñoä xuoáng ñeán B “ bull” hieän trong size ngaém vaø treân LCD. Nhaán nuùt chuïp ñeå môû maøn traäp vaø nhaán laïi laàn nöõa ñeå ñoùng maøn traäp .Nhöõng daáu baùo treân maøn hình seõ taét. Maùy seõ giaõm rung khi duøng chaân maùy vaø cheá ñoä chuïp self-time giỏi söû duïng Remote. CHÖÙC NAÊNG LIVE VIEW Chöùc naêng Live view mang đến baïn xem tröôùc vaät theå tröôùc khi chuïp treân maøn hình LCD cuõng nhö treân maøn hình maùy tính . Lúc söû duïng Live view , khoâng neân duøng thẻ Micro-Drive . Vôùi phaàn meàm cung caáp ñeå load vaøo maùy tính , baïn coù theå noái keát maùy D 90 qua maùy vi tính vaø duøng maøn hình vi tính söû duïng nhö maøn hình LCD ñeå coi vaät theå tröôùc lúc chuïp . đưa ra tieát xin xem treân dóa CD höôùng daån söû duïng .( cung caáp keøm theo maùy ). Neân duøng chaân maùy lúc söû duïng Live view . SÖÛ DUÏNG LIVE VIEW . Chuyeån qua chöùc naêng MF ( Laáy neùt tay ) treân OK söû duïng . Choïn cheá ñoä chuïp p. ,S , A hay M . Choïn chöùc naêng Live view function setting trong menu Set up vaø baám set ø Choïn Ennable : hoïat ñoäng vaø baám SET. THÖÏC HIEÄN LIVE VIEW TREÂN MAÙY Tröôùc lúc chuïp , nhaán nuùt set . Maøn hình LCD seõ hieän vôùi goùc 100% caûnh chuïp . Neáu maùy noái vôùi truyền họa , thì baïn seõ quan sát caûnh tröôùc khi chuïp treân maøn hình vô tuyến .  Söû duïng heä nhoáng nuùt ña chieàu ñeå di chuyeån ñieåm ngaém chuû ñeà treân maøn hình LCD .  Nhaán nuùt phoùng lôùn ñeå phoùng to ñieåm ngaém . Moãi laàn nhaán ñieåm nhaém seõ phoùng khổng lồ X 5 vaø X 10 . Laáy neùt tay đến ñuùng neùt tröôùc lúc nhaán nuùt chuïp . Sau khi chuïp , maùy seõ trôû laïi chöùc naêng live view . Neáu khoâng muoán söû duïng chöùc naênjg naøy cho laàn chuïp keá tieáp , baïn haõy nhaán nuùt SET lúc Live view vöøa hoïat ñoäng . SÖÛ DUÏNG AF ( LAÁY NEÙT TÖÏ ÑOÄNG ) VÔÙI LIVE VIEW . Chöùc naêng C.Fn III – 6 mang lại pheùp baïn duøng AF lúc söû duïng chöùc naêng Live view . Baïn söû duïng nuùt ñeå hoïat ñoäng AF trong chöùc naêng naøy . Choïn ONE –SHOT vaø ñieåm neùt trung taâm .  Choïn hoïat ñoäng Live view.  Laáy ñieåm neùt trung taâm ngay chuû ñeà vaø baám nuùt AF-ON . Chöùc naêng Live view seõ taïm taét ñeå AF hoïat ñoäng .  sau khi ñuùng neùt , aâm thanh seõ baùo . Khi buoâng ngoùn tay khoûi nuùt AF –ON , maùy seõ trôû laïi chöùc naêng Live view .  Kieãm ta laïi neùt vaø nhaán nuùt chuïp ñeå ghi hình .METERING ÑO SAÙNG : Heä nhoáng ño saùng ñöôïc choïn tuyø thuoäc vaøo cheá ñoä chuïp treân maùy . Tröôùc khi chuïp , baïn nhaán nuùt ño saùng vaø xoay dóa ñieàu khieån chính ñeå xaùc ñònh cheá ñoä ño saùng trong size ngaém . Coù bố cheá ñoä ño saùng . Ño saùng ma traän maøu 3 chieàu 3D màu sắc Matrix II / màu sắc Matrix II Ño saùng ma traän maøu 3 chieàu (3D color Matrix II ) seõ töï hoaït ñoäng khi gaén OK loaïi D xuất xắc G . Maùy söû duïng 420 phaàn caõm öùng RGB ñeå ñaët vuøng loä saùng treân nhöõng döû lieäu thoâng tin cô baûn nhö khoûang caùch , saéc maøu , vuøng saùng töø nhöõng vuøng khaùc nhau trong khung hình . Ñeå ñaït ñöôïc hình aûnh töï nhieân nhaát . Vôùi nhöõng OK AF khaùc , maùy söû duïng chöùc naêng màu sắc Matrix II . . Ño saùng Troïng taâm . Maùy ñaët troïng taâm ño saùng vaøo vuøng saùng tức thì trung taâm khung ngaém vôùi voøng troøn ñöôøng kính 8mm giöõa khung ngaém . Yêu thích hôïp khi chuïp chaân dung tốt duøng Filter coù heä soá cao hôn 1 x . Ño saùng ñieãm . Maùy ño saùng taïi voøng troøn 3. 5mm ngay chủ yếu taâm khung ngaém treân vuøng neùt ñang hoaït ñoäng vaø chieám khoaûng 2.5% khung người .( khi cheá ñoä tự động hóa Area AF hoaït ñoäng giỏi khi gaén OK maùy cô , maùy chæ ño saùng ngay vuøng neùt trung taâm ) .KHOÙA AE : AUTOEXPOSURE LOCK khi baïn chuïp vôùi ño saùng troïng taâm , nguoàn saùng taäp trung ngay taâm vuøng neùt . Neáu nhö chuûñeà khoâng ñuùng taâm vuøng ño saùng hoaëc baïn boá cuïc hình chuû ñeà ra khoûi vuøng neùt ño saùng. Hìnhchuû ñeà seõ trôû neân thieáu tuyệt dö saùng .Trong caùc cheá ñoä chuïp p , S, A choïn ño saùng trung taâm xuất xắc ño saùng ñieãm . Baïn coù theå choïnvuøng neùt vào cheá ñoä ño saùng ñieãm . Cheá ñoä chuïp M , tự động hóa vaø caùc cheá ñoä chuïp laäp trình saúnnhö phong caûnh , theå thao ñeàu khoâng söû duïng ñöôïc chöùc naêng naøy • Vò trí chuû ñeà ngay vuøng neùt ñöôïc choïn vaø baïn nhaán nheï nuùt chuïp. Lúc daáu baùo ñuùng neùt hieän trong size ngaém , vaãn giöõ nuùt chuïp vaø duøng ngoùn tay caùi nhaán nuùt AE-L/AF-L . Daáu AE-L hieän baùo trong size ngaém baùo chöùc naêng naøy hoïat ñoäng . • Vaãn nhaán nuùt AE-L/AF-L , baïn boá cuïc laïi hình vaø chuïp .Khi chöùc naêng naøy hoïat ñoäng , baïn coù theå núm ñoåi caùc thoâng soá Toác , Khaåu ñoä maø khoâng sôïaûnh höôûng ñeán vuøng ñaõ ño saùng tröôùc ñoù .CHUÏP BUØ TRÖØ EXPOSURE COMPENSATION .Ñeå ñaït ñöôïc moät nguoàn saùng chính xaùc cho chuû ñeà , coù theå söû duïng buø tröø loä saùng . Theo kinhnghieäm , lúc chuïp chuû ñeà ngöôïc saùng ,( coù vuøng haäu caûnh saùng hôn chuû ñeà ) baïn chænh trò soá buøtröø veà cöïc döông . Neáu chuû ñeàsaùng hôn haäu caûnh , baïn chænh tròsoá buø tröø veà cöïc aâm . • Nhaán nuùt +/- - vaø xoay diaõ ñieàu khieån chính vaø xaùc ñònh vuøng buø tröø treân LCD vaø trong khung ngaém .Vuøng buø tröø loä saùng töø - 5 EV ñeán +5 EV vôùi giaù trò taêng vào 1/3 EV . •Trò soá vuøng buø tröø seõ hieän treân LCD vaø trong size ngaém sau khi baïn nhaán nuùt chuïp vaø soá 0 cuûa maïch phaân tích aùnh saùng ñieän töû seõ nhaáp nhaùy. • Trôû laïi cheá ñoä chuïp bình thöôøng baèng caùch chuyeån trò soá veà +/- 0 .0 • Chöùc naêng naøy vaãn bảo trì ngay caû lúc taét maùy .CHUÏP TAÊNG GIAÕM SAÙNG BRACKETING.Chöùc naêng naøy mang đến baïn chuïp buø tröø saùng moät caùch lieân tuïc töø nhì ñeán cha taám hình . Moät taámthieáu saùng , moät taám ñuû saùng vaø moät taám dö saùng . Cheá ñoä file NEF khoâng theå aùp duïng chöùcnaêng naøy . 1. Nhaán nuùt BKT vaø luân phiên diaõ ñieàu khieån thiết yếu ñeå choïn soá khung hình chuïp buø tröø .( 2 F : 2 hình , 3F : 3 hình ) 2. Nhaán nuùt BKT vaø luân chuyển diaõ ñieàu khieån phuï ñeå choïn thôøi chuïp taêng vaø giaõm .Trôû laïi cheá ñoä chuïp bình thöôøng baèng caùch chuyeån trò soá veà +/- 0 .0 vaø daáu BKT khoâng coønhieän treân LCD • trong chöùc naêng Custom 7 : khi choïn ISO auto laø ON thì maùy seõ töï ñoäng ñieàu chænh ISO mang lại phuø hôïp vôùi nguoàn saùng beân ngoøai . Chæ rieâng toác ñoä gắng ñoåi sau khoản thời gian maùy taêng giaõm töï ñoäng ISO . • Vôùi cheá ñoä chuïp lieân tuïc , maùy seõ khoâng chuïp sau thời điểm baïn ñaët chöùc naêng BKT . Choïn cheá ñoä chuïp auto vaø caùc cheá ñoä chuïp laäp trình khaùc nhö Phong caûnh , Theå thao seõ xoùa chöùc naêng BKT sau khi ñaët . Thôøi chuïp vaø Flash BKT cuõng seõ xoùa khi choïn WB BKT .CAÙC CHEÁ ÑOÄ CHUÏP TÖÏ ÑOÄNG .Nhöõng cheá ñoä chuïp töï ñoäng ñöôïc ñaët trong vuøng chuïp cô baûn nhaèm hoå trôï ngöôøi chuïp thao taùcnhanh . C aùc cheá ñoä naøy ñöôïc laäp trình saún veà khaåu , Toác ñoä , ñoä nhaïy saùng , ño saùng …. . Baogoàm : auto , chaân dung , Phong caûnh , Caän caûnh , theå thao , chaân dung ban ñeâm vaø khoâng phaùtsaùng Flash . Tự động :Trong cheá ñoä naøy maùy ño saùng toång quaùt . Vào vuøng thieáu saùng , ñeøn Flash trong maùy töïñoäng môû ñeå phaùt saùng . Ngoaïi tröø caùc cheá ñoä chuïp Phong caûnh , Theå thao , khoâng Flash thì ñeøn
Flash trong maùy khoâng môû . PORTRAIT : Chuïp chaân dung saéc dòu , coù laøn domain authority töï nhieân . Ñeå haäu caûnh ñöôïc môø nhoeø , neân duøng
OK Tele hay cho chuû ñeà ñöùng caùch xa haäu caûnh . Ñeøn Flash trong maùy töï môû lúc chuïp trongvuøng thieáu saùng . LANDSCAPE : Chuïp phong caûnh coù maøu saéc röï rôû . Ñeøn Flash vaø ñeøn hoå trôï Af seõ taét vào cheá ñoä naøy ,CLOSE –UP Chuïp caän caûnh .Ñeå ñaït hình caän caûnh toát nhaát neân duøng OK macro . Söû duïng Tele ôû tieâu cöï lôùn nhaát cuûa OK Zoom ñeå phoùng lớn chuû ñeà . Ñeøn Flash trong maùy töï môû khichuïp vào vuøng thieáu saùng . SPORTS Chuïp theå thao . Maùy töï choïn cheá ñoä AI SERVO . Cheá ñoä ghi hình lieân tuïc . ño saùngtoaøn phaàn . Neân söû duïng OK Tele . Maùy töï ñoäng laáy neùt theo di chuyeån cuûa chuû ñeà . NIGHT PORTRAIT Chaân dung chuïp ban ñeâm . Maùy töï choïn cheá ñoä ONE SHOT . Cheá ñoä ghi hình töøngtaám . Ño saùng toaøn phaàn . Trong cheá ñoä naøy ñeøn seõ phaùt saùng ñoàng boä toác ñoä chaäm mang đến haäucaûnh saùng . Neân baùo chuû ñeà ñöùng yeân lúc chuïp . Duøng chaân maùy traùnh rung NIGHT LANDCAPE : Chuïp phong caûnh ban ñeâm . Toác ñoä chaäm ñöôïc söû duïng ñeå taïo caûnh ñeâm tuyeät vôøi .Ñeøn flash vào maùy vaø ñeøn hoå trôï AF seõ töï ñoäng taét . Duøng chaân maùy ñeå traùnh rung .CHUÏP VÔÙI FLASHHeä loáng ñeøn Flash trong maùy D90 coù GN (guide number) 13 ( ISO 100) . Goùc phuû saùng töôngöùng wide 18 milimet . Coù theå söû duïng Flash trong maùy baát cöù luùc naøo lúc chuïp ngoaøi trôøi cuõng nhöchuïp vào nhaø .Tuyø theo OK söû duïng , heä loáng ñieàu khieån Flash lúc chuïp phuû saùng ngoaøi trôøi seõ coù caùc chöùcnaêng khaùc nhau. I-TTL Balance Fill- Flash : Caân baèng phuû saùng vôùi maùy soá ( digilat SLR ) Hoaït ñoäng deå daøng vôùi OK D và G vaø ñeøn vào maùy vaø ñeøn Flash rôøi SB- 800DX , SB-600DX trong cheá ñoä phaùt saùng naøy , heä thoáng naøy ñöôïc quyeát ñònh bôûi ña caõm öùng TTL baèng 420RGB cuûa maùy Ñeå noù toång hôïp phaân tích caùc döû lieäu ghi nhaän nhö :nguoàn saùng , ñoä töông phaûn, khoaûng caùch , ñoä nhaïy phim , tieâu cöï OK cuøng Khaåu ñoä ñang söû duïng. Cho möùc töï ñoängphaùt saùng cuûa Flash vaø nguoàn saùng trôøi ñöôïc caân baèng .i-TTL tieâu chuaån vôùi maùy soá . Vào chöùc naêng naøy ,möùc phaùt saùng cuûa Flash ñöôïc ñieàu chænh cho chuû ñeà ñuùng saùngnhöng khoâng tính möùc saùng taïi haäu caûnh .Cuõng coù theå söû duïng khi chuïp chuû ñeà cho noåi baät treânneàn haäu caûnh coù nhieàu bỏ ra tieát tuyệt khi söû duïng chöùc naêng chuïp buø tröø .i-TTL tieâu chuaån cho maùy aûnh soá töï hoaït ñoäng khi : • Söû duïng ñeøn Flash trong maùy vôùi cheá ñoä chuïp M . • Söû duïng ño saùng Ñieåm vôùi caùc cheá ñoä chuïp p. , S , A . DUØNG FLASH vào MAÙYSöû duïng trong cheá ñoä chuïp auto , Chaân dung , Caän caûnh vaø chuïp chaân dung ban ñeâm . 1. Luân phiên dóa cheá ñoä chuïp ñeán moät vào caùc cheá ñoä treân . 2. Nhaán nuùt Flash vaø ñaët cheá ñoä phaùt saùng baèng caùch xoay dóa ñieàu khieån chính . 3. Ñeøn Flash töï baät leân lúc nhaán phaân nöõa nuùt chuïp vaø phaùt saùng theo cheá ñoä gaøi ñaët lúc baïn chuïp
Söû duïng vào caùc cheá ñoä p , S , A vaø M 1. Choïn cheá ñoä chuïp . 2. Nhaán nuùt Flash ñeå môû ñeøn Flash . 3. Nhaán nuùt Flash vaø ñaët cheá ñoä phaùt saùng baèng caùch chuyển phiên dóa ñieàu khieån chính . 4. Choïn cheá ñoä ño saùng vaø thôøi chuïp . 5. Baám nuùt chuïp . 6. Haï ñeøn xuoáng sau khi ñaõ söû duïng
Toác ñoä ñoàng boä Flash tuøy thuoäc vaøo caùc cheá ñoä chuïp
MULTIPLE EXPOSURE : chuïp gheùp .( vôùi caùc cheá ñoä chuïp P,S,A, M ) 1. Choïn Multiple Exposure vaø nhaán nuùt. 2. Nhaán nuùt  ñeå hieän baùo Number of shot roài nhaán nuùt . 3. Nhaán nuùt  ñeå choïn soá laàn chuïp . Moãi laàn nhaán nuùt chuïp seõ thöïc hieän moät hình . Nhaán nuùt trôû laïi menu . 4. Nhaán nuùt  ñeå hieän baùo tự động hóa Gain roài nhaán nuùt . 5. Nhaán nuùt  ñeå choïn ON xuất xắc OFF . ON : Gain ñöôïc taêng giaõm tuyø thuoäc vaøo soá laàn chuïp thöïc söï . ( gain ñaët ½ khi chuïp nhị laàn , Gain ñaët 1/3 khi chuïp 3 laàn ) . OFF : khoâng taêng giaõm Gain lúc chuïp gheùp . 6. Nhaán nuùt  ñeå hieän baùo Done roài nhaán nuùt . Daáu baùo chuïp gheùp seõ hieän treân baõng ñieàu khieån . Boá cuïc hình , laáy neùt vaø nhaán nuùt chuïp . Chöùc naêng naøy seõ töï ngöng hoaït ñoäng neáu : • Ngöng hoaït ñoäng 30 giaây trong những khi chuïp giỏi 30 giaây sau khoản thời gian taét maøn hình . • Ngöôøi söû duïng nhaán Reset tuyệt Cancel trong thực đơn chuïp gheùp . • Taét maùy , Heát sạc pin , Xoùa hình . • Neáu khoâng thöïc hieän chöùc naêng naøy , nhaán nuùt Delecte vaø taét maùy .CUSTOM SETTINGS GAØI ÑAËT CHÖÙC NAÊNG THEO YÙ Caùc chöùc naêng CSM hieän baùo tuøy thuoäc vaøo baïn choïn trong thực đơn Setup
CS1 : Exposure cấp độ increment Möùc taêng giaõm thôøi chuïp : . 0 : 1/3 stop . 1 : 50% stop
CS 2 : ISO speed setting increment Möùc taêng giaõm ISO 0 : 1/3 stop . 1 : 1/2 stop.CS3: ISO Expansion Môû roäng vuøng ISO . 0 : OFF . 1 : ON . Vào vuøng ISO , H ( töông ñöông ISO 3200 ) seõ ñöôïc choïn .CS 4: Bracketing auto cancel Thôøi chuïp buø tröø töï ñoäng xoùa 0 :ON Cheá ñoä AEB seõ xoùa khi taét maùy , khi cố kỉnh OK , cố Pin , giỏi khi cố Card .Vaø cheá ñoä WB-BKT xoùa lúc taét maùy . 1 : OFF : Cheá ñoä AEB seõ khoâng xoùa lúc taét maùy , chæ xoùa khi duøng Flash . Mặc dù nhieân tròsoá buø tröø lieân tuïc vaãn bảo trì trong boä nhôù .CS 5: : Bracketing sequence Ñaët thôøi chuïp buø tröø 1 : Hoaït ñoäng ñuùng saùng , thieáu saùng , dö saùng . 2: Hoaït ñoäng thieáu saùng , ñuùng saùng , dö saùng CS 6 Safety shift . Nỗ lực ñoåi toác , khaåu ñoä trong cheá ñoä chuïp Av,Tv . 0 : khoâng hoaït ñoäng . 1 : hoaït ñoäng . Chæ đam mê hôïp trong cheá ñoä chuïp Av, Tv . Khi nguoàn saùng cuûa chuû ñeà thayñoåi baát chôït , maùy seõ ñöa ra caùc thoâng soá Toác , Khaåu ñoä phuø hôïp .CS 7: Flash sync in AV mode .ñoàng boä toác ñoä ñeøn vào cheá ñoä 0 : töï ñoäng 1 : Giöõ yeân ôû toác ñoä 1/250.CS 8 : Long exposure noise reduction Giaõm nhieãu khi chuïp toác ñoä chaäm ban ñeâm 0 : Off. 1 : auto :Giaõm nhieãu hình trong thôøi gian loä saùng töø 1 giaây tốt laâu hôn . Trong thôøi gianchuïp cuõng nhö thôøi gian taïo giaõm nhieåu hình . Daáu bu
SY seõ hieän baùo . 2 : On :Giaõm nhieãu taát caû hình vào thôøi gian loä saùng töø 1 giaây tốt laâu hôn
CS 9: High ISO tốc độ noise reduction : Góam nhieãu khi chuïp ISO cao . 0 :OFF . 1 : ON .CS 10 : Highlight tone priority : Saéc ñoä vuøng dö saùng 0 : Disable : Khoâng thöïc hieän 1 : Enable : Caûi tieán caùc bỏ ra tieát trong vuøng dö saùng . Daõy saùng môû roäng töø vuøng xaùm18% ñeán vuøng saùng . Vuøng chuyeån ñoåi töø xaùm ñeán traéng coù theå bò môø nheï .CS 11: Lens drive when AF impossible Neáu AF hoïat ñoäng nhöng khoâng laáy ñöôïc neùt , maùy coù theå söû duïng moät trong nhị caùch ñeå laáyneùt tuyệt taïm döøng . 0 : kiếm tìm neùt 1 : Ngöng tìm kiếm neùt .CS 12 Lens AF stop button function chöùc naêng nuùt AF cuûa oáng kính . 0 : AF stop .khoâng hoaït ñoäng AF 1 : AF start hoaït ñoäng AF 2: khoùa AE lúc ño saùng . 3: Ñieåm AF : M  tự động hóa / auto  ctr . Vào cheá ñoä choïn ñieåm neùt AF baèng tay , baïnnhaán vaø giöû nuùt naøy ñeå chuyeån ñoåi qua choïn neùt töï ñoäng ngay lập tức laäp töùc . 4: One shot  Ai –Servo . Vào cheá ñoä One -Shot AF , lúc baïn nhaán nuùt chuyeån ñoåi seõqua ngay lập tức cheá ñoä AI -Servo vaø ngöôïc laïi . 5 : hoaït ñoäng IS choáng rung OK . Vôùi nhöõng OK luoân môû chöùc naêng choáng rung , heäthoáng naøy hoaït ñoäng khi baïn nhaán nuùt AF cuûa OK .CS 13 : AF point selection method : Caùch choïn ñieåm AF . 0 : normal bình thöôøng .1 : Multi control direct : khi choïn ñieåm neùt , baïn khoâng caàn nhaán nuùt ñaàu tieân . Chæcaàn söû duïng nuùt nhaán ña chieàu ñeå choïn ñieåm neùt .Nhaán nuùt ñeå choïn ñieåm laáy neùt töï ñoäng .2 : Quick control direct . Khi choïn ñieåm neùt , baïn seõ söû duïng dóa ñieàu khieån lôùnsau löng maùy ñeå choïn ñieåm laáy neùt maø khoâng caàn nhaán nuùt ñaàu tieân .Muoán ñaët buø tröø thôøi chuïp , baïn nhaán nuùt vaø luân phiên dóa ñieàu khieån lôùn
CS 14 : Superimposed display :phaùt saùng vuøng neùt . 0 : On vuøng laáy neùt saùng maøu ñoû khi laáy neùt . 1 : OFFCS 15 : AF assit bean chieáu saùng hoå trôï AF . 0:hoaït ñoäng 1: khoâng hoaït ñoäng . 2 : chieáu saùng hoå trôï baèng Flash gaén ngoaøi . Nhöng neáu baïn duøng Flash vào maùy ,ñeøn chieáu saùng hoå trôï AF naøy khoâng hoaït ñoäng .CS 16 : AF during Live view shooting Söû duïng AF trong Live view 0 : khoâng hoaït ñoäng 1 : hoïat ñoäng vôùi nuùt CS 17 : Mirror lock up : Naâng göông phaûn chieáu . 0 : khoâng hoaït ñoäng 1: hoaït ñoäng
Nhoùm C.Fn IV :Operation / Other . Caùc caùch hoïat ñoäng khaùc .CS 18 : Shutter button/ AF- ON button nuùt chuïp vaø nuùt AE-ON. 0: Ño saùng + khôûi ñoäng AF . 1: Ño saùng + Start AF/ Stop AF . Lúc AF ñang hoïat ñoäng , nhaán nuùt AF- ON ñeå ngöng
AF . 2: Khôûi ñoäng ño saùng / ño saùng + AF. Vào cheá ñoä AI servo , baïn caàn nhaán nuùt AF-ON ñeå ngöng xuất xắc hoaït ñoäng AF . Ñieàu naøy ngaên caûn AF hoaït ñoäng khi coù baát cöù vaät gì chuyeånñoäng ngang qua giöõa chuû ñeà vaø maùy . 3: Khoùa AE + Ño saùng + khôûi ñoäng AF . Baïn nhaán nuùt AF –ON ñeå hoaït ñoäng AFvaø ño saùng . Nhaán phaân nöûa nuùt chuïp ñeå khoùa AE . 4: Ño saùng / Taét AF : Nuùt AF-ON khoâng hoïat ñoäng
CS 19 :AF-ON / AE lock button switch 0 : khoâng chũm ñoåi 1 : cụ ñoåi .Caùc chöùc naêng cuûa nuùt AF-ON vaø AE lock cố kỉnh ñoåi moãi lúc caùc nuùt naøy ñöôïc nhaán choïn .CS 20 : phối button function when shooting Ñaët cheá ñoä baèng nuùt chöùc naêng lúc chuïp . 0 : Maêc ñònh ( khoâng chöùc naêng ) 1 : nắm ñoåi chaát löôïng aûnh . 2 : vậy ñoåi Pictue Style 3 : hieän baùo menu ( cuõng nhö baïn nhaán nuùt menu ) 4 : Hieän aûnh lúc vöøa chuïp .( cuõng nhö lúc baïn nhaán nuùt xem hình )CS 21 : Dial direction during Tv/ Av 0 : Bình thöôøng 1 : Hoùan chuyeån chöùc naêng cuûa dóa ñieàu khieån vaø dæa lôùn .CS 22 : Focusing Screen :Maøn hình laáy neùt .0: Ee – A : maøn hình laáy neùt tieâu chuaån .1 :Ea – D : maøn hình laáy neùt coù size löôùi .2: Ea – S :maøn hình ñeå laáy neùt tay deå daøng hôn vôùi Ea – A .Caùc maøn hình naøy cố gắng ñoåi ñöôïc treân maùy .CS 23: địa chỉ original decision data Theâm vaøo nhöõng döû lieäu goác 0 : Off. 1 : On . Nhöõng döû lieäu goác ñeå kieãm tra coù tuyệt khoâng ñöôïc theâm vaøo vào hình . Neáukhoâng coù nhöõng döû lieäu naøy treân hình lúc phaùt laïi , daáu hình oå khoùa seõ hieän baùo . Ñeå hieännhöõng döû lieäu goác , baïn caàn naïp phaàn meàm Data
Verification Kit DVK-E2 ( sở hữu rieâng )CS 24 : Live view exposure simulation 0: khoâng thöïc hieän 1 : thöïc hieän . Khi hoïat ñoäng Live view , maùy seõ moâ phoûng thôøi chuïp ñeå theå hieän treân
LCD cho baïn kieãm tra vuøng saùng cuûa caûnh tröôùc khi chuïp
MENU SETUPCSM / setup menu : choïn hieån thò caùc chöùc naêng CSM.Format memory card : ñònh daïng card .World Time : ñaët thôøi gian theo muùi giôø quoác teá
LCD Brightness :. Taêng giaõm ñoä saùng maøn hình LCDTaêng giaõm ñoä saùng maøn hình LCD töø +2 ñeán -2 . Khoâng aûnh höôûng ñeán hình chuïp .Video Mode:choïn tieâu chuaån Video. NTSC : khi noái keát maùy aûnh vôùi caùc maùy thuoäc heä NTSC. PAL : : lúc noái keát maùy aûnh vôùi caùc maùy thuoäc heä PALLanguage : choïn ngoân ngöõ hieån thò treân menu .USB : choïn noái keát töø coång USB Window XP , Mac OS X : choïn PTP tuyệt Mass Storage . Win 2000 , win
Mem , Win 98 : choïn Mass Storage .Image bình luận :Theâm nhöõng chuù ưng ý vaøo hình . Phaàn naøy chæ coi ñöôïc cuøng vôùi phaàn meàm Nikon capture 4.4hay cuõ hôn . Done : Löu laïi nhöõng núm ñoåi vaø trôû laïi menu thiết lập . Input phản hồi : nhaäp chöõ vaøo hình . Attacch comment : nhöõng caâu chöõ seõ ñöôïc nhaäp vaøo taát caûhình lúc chöùc naêng naøy ñöôïc kieåm tra . Baät saùng chöùc naêng vaø nhaán nuùt thay ñoåi cheá ñoäkieãm tra daáu hieäu taét hay môûFOLDER : choïn ñaët thö muïc Tröôùc khi chuïp , baïn coù theå choïn ñaët thö muïc ghi hình mang đến khoâng laån loän . Thoângthöôøng , maùy coù saún caùc thö muïc löu hình . Moãi thö muïcchæ löu ñeán 999 hình sau ñoù töï ñoänglöu qua thö muïc khaùc . Thí duï thö muïc 100NCD 90 roài ñeán 101 NCD 90..Coù theå choïn ñaët teân khaùc mang đến thö muïc . Moãi hình chöùa vào thö muïc naøo ñeàu có teân thömuïc ñoù . Thí duï thö muïc NIKON coù hình teân 100 NIKON , 101NIKON … Select thư mục : choïn thö muïc . New : Choïn thö muïc môùi Rename : ñoåi teân thö muïc. Delecte : Xoùa thö muïc troáng .FILE No.Seq : soá thöù töï file hình
Moãi laàn ghi hình , maùy seõ ñaùnh soá thöù töï mang lại töøng tệp tin hình . Off : Moãi laàn cố kỉnh card , maùy töï ñoäng chuyeån veà soá thöù töï ñaàu tieân . On : Moãi laàn núm card , maùy töï ñoäng ghi soá thöù töï keá tieáp lieân tuïc cho ñeán soá 9999 vaø trôû laïisoá ñaàu tieân 0001. Reset : chuyeån laïi soá thöù töï tệp tin hình laø 0001 .MIRROR LOCK-UP : Khoùa göông phaûn chieáu naâng cao. Off : göông phaûn chieáu hoaït ñoäng bình thöôøng . On : göông phaûn chieáu ñöôïc khoùa giöõ laïi ôû vò trí naâng cao mang lại baïn duøng oáng thoåi laømsaïch CCD . Löu yù nguoàn sạc pin söû duïng phaûi ñaày .Dust Off Ref Photo .Söû duïng vôùi phaàn meàm Nikon capture 4.4 hay cuõ hôn . 1. Gaén OK coù CPU. Neáu gaén OK Zoom , ñaët ôû vò trí Tele.